Alternatív napközbeni ellátás

Az ANKE  nevelés-gondozás

Az ANKE  a gyermekjóléti alapellátás része, a családban nevelkedő 20 hetes – 3 éves korú – gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű nevelését- gondozását végző intézmény.

 

ANKEkép

Az ANKE  nevelő munka a családnevelésre épül, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. A gyermek harmonikus fejlődése-fejlesztése szempontjából fontos, hogy a két közeg együttműködjön, nevelő, szocializáló tevékenységét összehangolja. Az ANKE-ban a nevelés-gondozás családias, derűs, nyugodt légkörben folyik.

Nagyon fontosnak tartjuk a naponkénti információ cserét.

 

Az ANKE  nevelés-gondozás célja

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, identitásának erősítésével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést.

Boldog gyermekeket neveljünk, akik tudnak vidáman játszani, felszabadultan örülni, tevékenykedni, hatalmas mozgásigényüket kielégíteni. Tevékenységükben használják fel tapasztalataikat. Szókincsük gyarapodjon, beszédkészségük folyamatosan fejlődjön.

Tanuljanak meg önállóan öltözködni, kulturáltan étkezni, tisztálkodni, stb.

 

Alapelveink

 1. A családi nevelés elsődlegességének tisztelete
 2. A gyermeki személyiség tiszteletének elve
 3. A nevelés és gondozás egységének elve
 4. Az egyéni bánásmód elve
 5. A biztonság és a stabilitás elve
 6. Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve
 7. Az egységes nevelő hatások elve

 

A gyermekek fogadása (nyitva tartás)

Az ANKE  nyitvatartási idejét a fenntartó határozza meg, figyelembe véve a bölcsődébe járó gyermekek szüleinek igényeit, valamint az intézmény  nyitvatartási rendjét. 7:30 -16:30 ezt követően játszóház használat vehető igénybe 1000.-/óra felárral.

 

Szolgáltatás térítési-díja

A szolgáltatások térítési díját az intézmény fenntartója állapítja meg.

A térítési díj összege:

 • 52.000.- Ft/hó
 • 5.000.- Ft/fél napos ellátás (8:00 – 13:00-ig)
 • 5.500.- Ft/egész napos ellátás (8:00 – 16:00-ig)

 

Felvétel rendje

Előzetes egyeztetés alapján maximális létszám betöltéséig felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei, valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni ellátást. A gyermek ANKE-ba történő felvételét a szülő kérheti. A szülő és az intézmény között megállapodás kötést követően a gyermek jogosulttá válik a szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Az ANKE  elhelyezés megszűnése

 • Ha a gyermeket másik bölcsőde átvette.
 • Ha a megszüntetést a szülő kéri.
 • Ha Orvos vagy rehabilitációs és szakértői bizottság megállapítása szerint a gyermek egészségügyi állapota miatt bölcsődei nevelésre-gondozásra alkalmatlan.
 • Amennyiben a szülők felszólítás után sem fizetik meg a térítési díjat, vagy a bölcsőde házirendjét rendszeresen és súlyosan megsértik.
 • Ha a gyermek óvodai felvételt nyert.

 

A szülő joga, hogy

 • megválassza az intézményt, melyre gyermeke nevelését-gondozását bízza,
 • megismerhesse a gyermekcsoportok életét,
 • megismerje a nevelési-gondozási elveket,
 • tanácsot, tájékoztatást kérjen és kapjon a kisgyermeknevelőtől.

 

A szülő kötelessége, hogy

 • a gyermeke ellátásában közreműködő személyekkel és intézményekkel együttműködjön,
 • a fizetendő térítési díjat időben rendezze,
 • az intézmény házirendjét betartsa.

 

A gyermek joga, hogy

 • segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéshez,
 • a fejlődésére ártalmas környezeti és társadalmi hatások, valamint az egészségére káros szerek ellen védelemben részesüljön,
 • emberi méltóságát tiszteletben tartsák, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal -, az elhanyagolással szemben védelemben részesüljön,

 

Gyermekélelmezés az ANKE-ban

A gyermekek meleg étkezését az Ételbár konyhája biztosítja. A kijelölt úton, zárt tároló edényekben érkezik a tálaló konyhába az étel. Az étrendet heti lebontásban, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva állítjuk össze, figyelembe véve a korszerű táplálkozási elveket.  A hideg és meleg ételek összeállításánál törekszünk a változatosságra, hogy minden esetben, ízletes vitaminban gazdag táplálékhoz jusson a gyermeki szervezet. Egész napos ellátás esetén napi háromszori étkezést fél napos ellátás esetén kétszeri étkezést, ételallergia esetén allergiamentes ételt biztosítunk.

 

Tárgyi feltételek

 • Tornaterem
 • 2 db Csoportszoba
 • Fejlesztő szoba
 • Alvós szoba
 • Öltöző
 • 2 db Mosdó ( WC szűkítő,bili, pelenkázó, fellépő)
 • Konyha
 • Udvar (játszótér, előkert, pihenőtér)

 

Személyi feltételek

 • Bozóné Ágoston Mária       – Vezető Kisgyermeknevelő, Óvodapedagógus
 • Némethné Bubori Andrea   – Recepciós, gyermekfelügyelő, óvodai dajka

 

Gondozás

Sikeres próbálkozásait a felnőtt megerősítéssel, dicsérettel jutalmazza (ez növeli az együttműködési kedvet), a sikertelenségért viszont nem jár elmarasztalás. Lényeges az elegendő idő biztosítása, mivel az egyes mozzanatok megtanulása hosszú gyakorlást igényel.

A felnőttel való kommunikáció érzelmi töltése, a kisgyermeknevelőnek a gyermekről adott jelzései kihatnak az önelfogadásra, a személyiség egészséges alakulására.

A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást.

 

Játék

A gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és befogadásában, elősegíti a testi, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődését. A kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatok fejlődésére is. A többi gyermekkel való együttlét örömforrás a kisgyermek számára, a társak viselkedése mintát nyújt, segítve a szociális képességek fejlődését.

 

Mondóka, ének, zene

Az ANKE-ban  sokrétű zenei élmény átélésére, tapasztalatszerzésre ad lehetőséget a környezet hangjainak megfigyelése, a kisgyermeknevelő kellemes ének-és beszédhangja, spontán dúdolgatása, ritmusos szövegmondása, a dallam és ritmushangszerek hallgatása, megszólaltatása, a közös éneklés. A gyermek életkori sajátosságaihoz, egyéni fejlettségéhez, érzelmi, hangulati állapotához igazodó, felelősséggel kiválasztott és alkalmazott játékos mondókák, gyermekdalok, népdalok és értékes zeneművek felkeltik a kisgyermek érdeklődését, formálják esztétikai érzékenységét, zenei ízlését, segítik a  hagyományok megismerését és továbbélését. A második félévtől megjelenik az angol nyelvhez szoktatás is a tevékenységen belül.

 

Vers, mese

A vers, mese nagy hatással van a kisgyermek érzelmi-, értelmi- és szociális fejlődésére. A versnek elsősorban a ritmusa, a mesének pedig a tartalma hat az érzelmeken keresztül a személyiségre. A verselés, mesélés, képeskönyv-nézegetés bensőséges kommunikációs helyzet, így a kisgyermek számára alapvető érzelmi biztonság egyszerre feltétel és eredmény. A gyermek olyan tapasztalatokra, ismeretekre tesz szert, amelyeknek megszerzésére más helyzetekben nincs lehetősége. Fejlődik emberismerete, a főhőssel való azonosulás fejleszti empátiáját, gazdagodik szókincse. A mese segíti az optimista életfilozófia és az önálló véleményalkotás alakulását. Az ANKE-ban  a népi és az irodalmi műveknek egyaránt helye van.

 

Alkotótevékenység

Az öröm forrása maga a tevékenység – az érzelmek feldolgozása és kifejezése, az önkifejezés, az alkotás – nem az eredmény. A kisgyermeknevelő a feltételek biztosításával, az egyes technikák megmutatásával, a gyermek pillanatnyi igényeinek megfelelő technikai segítéssel, az alkotókedv ébren tartásával, a gyermek alkotásának elismerésével és megbecsülésével, megőrzésével segítheti az alkotó tevékenységek iránti érdeklődést és a személyiségfejlődésre gyakorolt hatások érvényesülését. Az alkotó tevékenységekre minden nap lehetőséget biztosít a kisgyermeknevelő az ünnepkörhöz és hagyományokhoz igazodva az aktualitásoknak megfelelő témahéttel.

Főbb alkotó tevékenységeink: festés (ujjfestés, ecsettel), tépés, ragasztás, gyurmázás, rajzolás.

 

Mozgás

Csecsemő- és kisgyermekkorban a mozgás alapvető formái alakulnak ki, fejlődnek. A mozgásigény rendkívül nagy, az egészséges gyermek örömmel gyakorolja a mozgást. Mind a szobában, mind az udvaron biztosítani kell a gyermekek számára minél nagyobb mozgásteret, mozgásfejlesztő játékokat, melyek használata során gyakorolják a gyermekek az egyes mozgásformákat, fejlődik mozgáskoordinációjuk, harmonikussá válik a mozgásuk. A játékeszközök szerepe az érdeklődés felkeltése, a mozgás aktivitás fenntartása. Fontos szempont, hogy a környezet balesetmentes legyen, a veszélyforrásokat kiküszöböljük. A hét meghatározott napjain kisgyermeknevelővel közösen mondókázva, énekelve végzik a játékos tornát a gyermekek. A második félévtől kezdve jóga elemekkel színesítjük a mozgásformákat.

 

Szülővel történő fokozatos beszoktatás

A szülővel történő fokozatos beszoktatás a családdal való együttműködést helyezi előtérbe. Az anya vagy az apa jelenléte biztonságot ad a kisgyermeknek, és megkönnyíti az új környezethez való alkalmazkodását. A kisgyermek és a kisgyermeknevelő között fokozatosan kialakuló érzelmi kötődés segíti a gyermeket új környezetének elfogadásában, jelentősen megkönnyíti a beilleszkedést a közösségbe, mérsékeli az adaptáció során mutatkozó stressz reakciók (pl. étkezési, alvási nehézségek, nyugtalanság, sírás, tiltakozás, a szülőhöz való fokozott ragaszkodás, a viselkedésben, szokásokban, az önállóság terén jelentkező esetleges változások, stb.) súlyosságát, időbeni elhúzódását. A beszoktatás folyamata egyénenként eltérő lehet, igazodunk a szülők egyéni kéréseihez, igényeihez.

 

Napirend

A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit, annak megvalósítását kívánja biztosítani, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az önállósodás lehetőségét. A napirenden belül az egyes gyermek igényeit úgy kell kielégíteni, hogy közben a csoport életében is áttekinthető rendszer legyen. A folyamatos gondozáson belül az egymást követő események a gyermek biztonságérzetét, jó közérzetét teremtik meg. A napirend függ a gyermekcsoport életkori összetételétől, fejlettségétől, szükségleteitől, de befolyásolják azt az évszakok, az időjárás, a csoportlétszám és egyéb tényezők.

 

Egészségvédelem

Vitaminellátás: naponta nyers zöldség vagy gyümölcs fogyasztása.
Gyermekfogászat: cukorfogyasztás csökkentése, rágásra nevelés, víz fogyasztása.
 • 2 éves kor: szájöblítés.
 • 2 és fél év körül: fogkrém nélküli fogmosás.
 • 3 éves kor körül: fluoridos gyermekfogkrémmel végzett fogmosás.

 

Levegőzés: Időpontja, mértéke az évszaknak, időjárási viszonyoknak, gyermekek életkorának megfelelően van megválasztva. Kánikulában, esőben, erős havazáskor, nagy erejű szélben, sűrű ködben, vagy –5 foknál hidegebb időben mellőzzük!
 1. Az ANKE szolgáltatás  naponta reggel 7.30 –tól – 16.30 óráig fogadja az érkező gyermekeket. A gyermekek hazavitelére délután 16.30 óráig van lehetőség. A megjelölt időpont után játszóház használat vehető igénybe 600.-/ óra felárral.
 2. Az intézményből a gyermekeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e feladattal nem bízható meg.
 3. Az öltözőnél minden gyermeknek külön jellel ellátott helye van, a ruhák tárolására nyitott polcok állnak rendelkezésre. Az Intézményben nem megfelelően tárolt személyes tárgyakért felelősséget vállalni nem tudunk.
 4. Az Intézményben  csak egészséges gyermek hozható, melyről a beiratkozás során a szülő nyilatkozatot tölt ki. A közösség egészsége érdekében lázas (37,5 C° és ennél magasabb hőmérsékletű), antibiotikumot szedő vagy fertőzésre gyanús gyermek az intézményt  nem látogathatja. A családban előforduló fertőző betegségekről a bölcsődét értesíteni kell. Ha a gyermek gyógyszert vagy gyógyhatású készítményt kap, arról a szülő írásban köteles tájékoztatni gyermeke kisgyermeknevelőjét.
 5. Abban az esetben, ha a gyermek napközben megbetegszik az Intézményben, a kisgyermeknevelő értesíti a szülőt, illetve a hozzátartozót. Ehhez feltétlenül szükséges a pontos cím és telefonszám. Kérjük, hogy ilyen esetben minél előbb gondoskodjanak a gyermek hazaviteléről, illetve orvosi ellátásáról, ezzel is növelve a mielőbbi gyógyulás esélyeit.
 6. Betegség miatt hiányzó gyermeket, gyógyulása után, csak orvosi igazolással tudunk fogadni. A megtörtént kötelező védőoltásokról folyamatosan kérjük a tájékoztatást.
 7. Ha a szülő gyermekét betegség, vagy más ok miatt nem hozza bölcsődébe, a távolmaradást másnap reggel 9.00 óráig közölje a szakmai vezetővel vagy kisgyermeknevelővel.
 8. Kérjük, hogy a térítési díjat minden hónap 10-ig pontosan fizessék be. Fizetési és egyéb gondjaik esetén keressék az Intézmény szakmai vezetőjét, aki teljes körű felvilágosítással áll rendelkezésükre.
 9. Az Intézmény területén és a bölcsőde udvarán a dohányzás szigorúan tilos!
 10. Az Intézmény ünnepnapokon és a hivatalos munkaszüneti napokon zárva tart. A nyári és a téli zárást, a fenntartó állapítja meg, melyről a szülőket szülői értekezleten tájékoztatjuk.

 

A házirend betartását köszönjük.

Tündérkerti kis manók Napi és heti rendje

Tündérkerti kis manók Napi és heti rendje